GO!en.cx

Choose your language:
en pl ru

Game details

Quest Quest (?): (#8) "Wroclaw: Wild City" Discussion
Game authors: Ljur, Арк
The game complexity factor: 0.17
Author's factor of game complexity: 1
The game quality index: 9.21
Scenario availability: Available
Game: Quest
Game format: Team
The levels passing sequence: Linear
Start of the game: 11/24/2018 1:00:00 PM (UTC +1)
The beginning of the game in your time zone: (UTC )
The game completion time: 11/24/2018 11:59:59 PM (UTC +1)
Limit on the game: 10 teams
Participation fee:0
Prize fund: 0 (0% from the sum of subscription)
In the game participated: 5 teams (statistics)
Game status: Game is not available for playing
Responses in the guest book: 2 messages
The list of administrators who actually had access to the scenario: Ljur, (S)Aint_Still, Арк (in detail)
Approved participations 5 teams: днo, Lunapark, The Caboose, Kolobok, носоdоги


TOP-10 of game

  Teams Finish Bonus Penalty Finish (-bonuses +penalties) Points Rates
  #1  днo 11/24/2018 4:01:41 PM 11/24/2018 4:01:41 PM 16.82 9.47
  #2  носоdоги 11/24/2018 4:40:34 PM 11/24/2018 4:43:34 PM 7.57 7.11
  #3  Kolobok 11/24/2018 4:52:28 PM 11/24/2018 4:52:28 PM 6.73 10
  #4  The Caboose 11/24/2018 6:40:58 PM 11/24/2018 6:46:58 PM 5.89 10
  #5  Lunapark 11/24/2018 7:40:15 PM 11/24/2018 7:52:15 PM 5.05 10

Game rating
Receiving ratings is over.

Photo galleries

"WildCityWroclaw1" (30 photos, author Ljur)

From game author

Gramy w trzech językach! RU, EN, PL

 

Схватка во Вроцлаве.

Разрешено играть на машине, но удобнее без нее. Велосипеды и другие персональные средства передвижения запрещены. Трамваи и автобусы разрешены.

 

Формат игры: почти всегда вы будете точно знать нужную точку, а вот на месте вам надо будет решать разные задания, будь то логические, поисковые или смешанные.

 

Общий пробег: около 10 км.

Ориентировочное время прохождения: 4-5 часов, зависит от вас;)

Брифинг: 12:45 на трамвайной остановке "Jedności Narodowej" тут. На брифинг советую не опаздывать, особенно новичкам!

Присутсвие как минимум одного человека от команды на брифинге обязательно

Старт: 13:00.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Для участия в игре вам необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте как минимум двум игрокам от команды, но настоятельно рекомендуем сделать это каждому игроку, так как незарегистрировавшиеся игроки не смогут получать задания на сайте;

2. Выбрать капитана, который должен создать на сайте команду и добавить в нее остальных зарегистрировавшихся игроков;

3. Капитан должен подать заявку на игру - чем раньше, тем лучше. После 18.00 23.11.2018 заявки не принимаются всвязи с необходимостью подготовки артефактов для команд.

 

МИНИМУМ

 

Для прохождения игры понадобится:

- 2-5 игроков для бегания/прыгания/лазания/поиска кодов в городе;

- Мобильный телефон или планшет для выхода в интернет и получения заданий на сайте. Позаботьтесь о заряде батарей!

- Фонарики - каждому полевому игроку на случай если игра затянется до темноты (а она скорее всего затянется);

- Блокнот и карандаш/ручка

- Удобная одежда и обувь;

- Штаб - не обязателен. 1-2 человека дома за компьютером могут помочь с координацией действий, но в основном будут скучать.

- Все, что считаете нужным;

- Хорошее настроение :)

 

 

City Quest in Wroclaw

It is allowed to play by car, but probably it will be more convinient to play without it. Bicycles and other personal vehicles are prohibited. Trams and buses are allowed.

The format of the game: almost always you will know the exact location you need, but there you will have to solve different tasks: search for codes and hints, do logical puzzles, etc.

 

Total distance: about 10 km.
Approximate game length: 4-5 hours, depends on you;)

Briefing: 12:45 at the tram stop "Jedności Narodowej" here. I advise you not to be late for a briefing, especially for beginners!
The presence of at least one person from the team at the briefing is mandatory
Start: 13:00.

 

REGISTRATION


To participate in the game you need:

1. Register at least two players on the site, but we strongly recommend to do this for each player, since unregistered players will not be able to receive tasks on the site;
2. Choose a captain who should create a team on the site and add the remaining registered players to the team;
3. The captain must register for the game - the sooner the better. After 18.00 11/23/2018 applications are not accepted due to the need to prepare artifacts for teams.

 

MINIMUM

 

To complete the game you will need:

- 2-5 players for running / jumping / climbing / searching for codes in the city;
- Mobile phone or tablet to access the internet and get tasks on the site. Take care of the battery charge!
- Flashlights - for every player in case of playing untill sunset (there is a high probability);
- Notebook and pencil / pen;
- Comfortable clothes and shoes;
- "Headquarters" - not required. 1-2 people at home at the computer can help with coordination, but mostly they will be bored.
- Everything that you think may be usefull;
- Good mood :)

 

Quest we Wroclawiu

 

Dozwolone jest granie samochodem, ale prawdopodobnie wygodniej będzie bez niego. Rowery i inne pojazdy osobiste są zabronione. Tramwaje i autobusy są dozwolone.

Format gry: prawie zawsze będziecie wiedziałi, jaki dokładnie punkt potrzebujecie, ale na miejscu będziecie musiałi rozwiązywać różne zadania.

 

Całkowity dystans: około 10 km.
Przybliżona długość gry: 4-5 godzin, zależy od Ciebie;)

Briefing: 12:45 na przystanku "Jedności Narodowej" tutaj. Radzę nie spóźniać się na briefing, szczególnie dla początkujących!
Obecność co najmniej jednej osoby z zespołu na odprawie jest obowiązkowa
Start:
13:00.

 

REJESTRACJA


Aby wziąć udział w grze, potrzebujecie:

1. Zarejestrujcie przynajmniej dwóch graczy na tej stronie, ale zalecamy to zrobić dla każdego gracza, ponieważ niezarejestrowani gracze nie będą mogli odbierać zadań na stronie;
2. Wybierzcie kapitana, który powinien stworzyć drużynę na stronie i dodać pozostałych zarejestrowanych graczy do drużyny;
3. Kapitan musi zarejestrować drużynę w grze - im szybciej, tym lepiej. Po godzinie 18.00 23.11.2018 zgłoszenia nie są przyjmowane ze względu na konieczność przygotowania artefaktów.

 

MINIMUM

 

Aby ukończyć grę, potrzebujecie:

- 2-5 graczy do biegania / skakania / wspinania / szukania kodów w mieście;
- Telefon komórkowy lub tablet, aby mieć dostęp do Internetu i otrzymywać zadania na stronie. Zadbajcie o ładowanie baterii!
- Latarki - dla każdego gracza w przypadku gry do zachodu słońca (istnieje duże prawdopodobieństwo);
- Notatnik i ołówek / długopis;
- Wygodne ubrania i buty;
- "centrum koordynacji" - niewymagane. 1-2 osoby w domu przy komputerze mogą pomóc w koordynacji, ale głównie będą się nudzić.
- Wszystko, co uważasz za przydatne;
- Dobry humor :)

12/11/2018 11:00:43 PM
(UTC +1)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2018 ©